Projecte Treball als Barris

L’Ajuntament de Salt, a través de l’Espai Municipal d’Ocupació (EMO), porta a terme aquest projecte des de l’any 2008. Enguany aquest programa beneficiarà directament a més de 550 persones que siguin demandants d’ocupació i ens permetrà la contractació de 26 persones, de les quals 6 són persones tècniques del Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials.

El projecte Treball als Barris dona una resposta integral en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic a través dels seus diferents programes. El projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social. Pel projecte de l’anualitat 2023-2024 s’ha atorgat a l’Ajuntament de Salt la quantitat de 435.163,32 euros.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Per més informació al següent enllaç:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats/subvencions-desenvolupament-local/projecte-treball-als-barris/

Subvenció XSLPE

L’Ajuntament de Salt ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dotada amb 6.000 € per fomentar projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).

Els serveis que s’ofereixen gràcies a l’obtenció d’aquesta subvenció són: orientació en emprenedoria; assessorament a la creació, al creixement i a la consolidació d’empreses; cerca de finançament; gestió i dinamització del viver d’empreses, promoció de l’economia social, solidària i cooperativa.

A banda d’això, compta amb serveis d’organització d’activitats de foment de l’emprenedoria a la ciutadania, així com l’organització de visites al viver d’empreses per part de centres escolars com també, l’organització d’activitats de networking empresarial i formacions en l’àmbit del màrqueting, l’àrea financera i econòmica, la creació i gestió d’empreses.

Per més informació al següent enllaç:

Programa Primera experiència professional en les Administracions públiques

L’Ajuntament de Salt ha contractat 2 persones joves amb un nivell formatiu universitari, per treballar a diferents àrees de l’entitat local per un període 12 mesos. Aquest programa està destinat a persones menors de 30 anys inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupades. L’objectiu es tracta, doncs, de l’obtenció de la pràctica professional de les persones joves destinatàries com a mitjà d’adquisició de primeres experiències professionals en les administracions públiques, així com adquirir competències, habilitats socials i professionals.

El Programa de primera experiència professional en les administracions públiques forma part del marc del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea, MRR, Component 23 “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu”, Inversió 1 “Ocupació jove”, Etiqueta 01 “Contribució a les competències i ocupacions verdes”, en el qual l’Ajuntament de Salt ha rebut 64.217,76 €.

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

Per més informació al següent enllaç:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats/subvencions-foment-ocupacio/-primera-experiencia-professional-en-les-administracions-publiques-de-contractacio-de-persones-joves-aturades/

Programa Treball i Formació – Línia DONA

L’Ajuntament de Salt ha contractat 3 persones a través d’aquesta subvenció, concretament per l’anomenada línia dona, que integra accions d’experiència laboral i 60 hores de formació transversal per un període de 12 mesos a jornada complerta. Està dirigit a dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

El SOC subvenciona aquests contractes de treball de 12 mesos a jornada completa, així com les accions formatives obligatòries durant el contracte dins de l’horari laboral i, l’acompanyament a les persones contractades. L’Ajuntament de Salt disposa de 82.653,99 € per dur a terme el Programa Treball i Formació -Línia DONA per a 3 participants.

Els contractes de treball estan subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2340/2022 de 19 de juliol i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).

Per més informació al següent enllaç:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats/subvencions-foment-ocupacio/Treball-formacio-DONA/

Programa Treball i Formació – Línia PANP i TRANS

L’Ajuntament de Salt ha rebut la subvenció per a la contractació de 5 persones; concretament línia PANP 4 contractes i línia TRANS 1 contracte, que integra accions d’experiència laboral per un període de 12 mesos a jornada completa i 60 hores de formació transversal i acompanyament.

Les línies del programa van dirigits als col·lectius següents:

PANP: persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

TRANS*: persones transgènere inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

L’Ajuntament de Salt disposa de 176.502,90 € per dur a terme el Programa Treball i Formació Entitats locals (SOC – TRFO EELL). Anticipada 2023.

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/4162/2022, de 27 desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals (SOC – TRFO EELL)(ref. BDNS 667328) l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació) modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril, i per l’Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener.

Per més informació al següent enllaç:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats/subvencions-foment-ocupacio/Programa-Treball-i-Formacio-Entitats-locals-SOC-TRFO-EELL.-Anticipada-2023/

Subvenció Projectes Singulars

Projectes Singulars és un programa que dona suport a les entitats locals de la Diputació de Girona per tal de fomentar projectes innovadors, amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vehiculat per una subvenció de concurrència competitiva en què es valora, a més del grau de qualitat tècnica de l’actuació, l’impacte del projecte en relació amb les despeses previstes. Busca també aconseguir la fonamentació en una planificació estratègica, la situació socioeconòmica del territori i el grau de concertació territorial.

L’Ajuntament de Salt ha rebut l’import de 13.029,75 € per tirar endavant aquest projecte. L’objectiu general en l’anualitat d’aquest 2023 és professionalitzar la tasca que desenvolupa la persona dinamitzadora d’espais de lleure i dotar de qualitat l’acompanyament a les persones en les activitats del medi obert, afavorint els recursos del territori de Salt. Fomentant, per tant, l’adquisició de competències professionals en l’àmbit del lleure, des d’un vessant d’igualtat de gènere i diversitat. L’àrea de treball en el qual s’emmarca és l’economia social i solidària dins l’àmbit de la promoció econòmica i l’economia verda i circular.

El projecte respon a la implementació d’una acció formativa professionalitzadora de caràcter integral; de 130 hores de durada, a raó de 26 sessions diàries de 5 hores, dividida en 9 mòduls, on es donaran eines per exercir de monitor/a de lleure juntament amb l’acompanyament personalitzat adaptat a les necessitats i objectius de cada persona participant, procurant així, una participació directa. Vol establir un ens associatiu o cooperatiu amb personalitat jurídica pròpia que generi activitat econòmica al territori i reverteixi en la generació d’autoocupació.

Per més informació al següent enllaç:

Subvenció Projectes Educatius

Projectes Educatius és una subvenció dirigida a potenciar programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines

L’Ajuntament de Salt, en el marc d’aquesta subvenció ha tirat endavant el projecte: ‘Prova pilot de cursos de conducció segura i cívica en bicicileta per l’alumnat de 6é de Primària de les escoles del municipi de Salt.

L’Ajuntament de Salt té com a prioritat el desenvolupament de la mobilitat sostenible i, concretamentel foment de l’ús de la bicicleta, tal i com es recull en el Pla Estratègic en Economia Social i Solidària al municipi de Salt, a l’acció “Exploració d’àmbits i sectors potencials núm. 53; Elaborar un estudi de valoració i priorització de les possibilitats de foment de la mobilitat sostenible a través de la bicicleta (extensió de carrils bici, creació d’aparcaments segurs, foment de la indústria ciclista, etc.)”. És per això que es creu adient realitzar accions de sensibilització que contribueixin a la divulgació de la
conducció segura i cívica en bicicleta.

L’objectiu general de l’acció ha estat el desenvolupament d’una prova pilot de cursos de conducció segura i cívica en bicicleta per l’alumnat de 6é de primària de les escoles de Salt.

Podeu veure una notícia audiovisual publicada al TN Comarques de Tv3