Espai Obert

L’Espai Obert: espai de treball per a la recerca de feina i recerca d’informació amb el suport d’un tècnic d’ocupació.

L’Espai municipal d’Ocupació disposa d’una aula d’ordinadors on les persones poden treballar qualsevol temàtica de l’àmbit de l’ocupació amb l’assessorament constant d’un tècnic/a d’ocupació que els dóna suport en tot moment i els hi aclareix els dubtes.

Els usuaris de l’Espai Obert són persones que han passat per accions d’orientació grupal o individual, que necessiten practicar allò après a les sessions de TIC, acabar algunes tasques (elaboració del currículum o inscriure’s al portal Feina Activa) o resoldre dubtes sobre qüestions concretes. També és un espai de pràctica dels coneixements assolits (localització d’ofertes de feina en els portals d’ocupació i elaboració de directoris d’empreses d’un sector professional, entre d’altres), d’elaboració de documents (carta de presentació i/o modificar el currículum per adaptar-lo a una oferta de feina, etc.) i de recerca de feina continuada amb el suport d’un tècnic/a d’ocupació. D’aquesta manera tothom pot treballar en el que necessita.

Es tracta d’un espai de treball autònom i al mateix temps amb suport tècnic per a la millora de les competències amb la pràctica diària, on les persones cerquen oportunitats professionals i formatives i on practiquen l’apoderament i el networking.