La persona sol·licitant DECLARA:

» Que l’empresa està assabentada que el servei “Treball en Xarxa” de l’Ajuntament de Salt és un servei públic que no representa cap cost per a l’empresa i que actua com a intermediari entre la persona demandant i les empreses.

» Que l’empresa accepta que es podrà fer difusió entre els diferents mitjans de comunicació (taulers d’anuncis i web del servei i del portal Feina Activa) sobre les condicions de l’oferta laboral d’acord amb la informació que hagi rebut, i declara que les condicions laborals que s’ofereixen corresponen a la informació publicada.

» Que en cas que el servei faciliti dades sobre els candidats, l’empresa es compromet al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i Reial decret 94/99, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal. Atès que les dades contingudes en els currículums gaudeixen de la protecció prevista en la llei esmentada, declara que no es farà un mal ús d’aquestes dades i que només s’utilitzaran per als tràmits relacionats amb la cobertura dels llocs de treball que s’ofereixen.

» Que accepta les condicions de gestió i tancament de l’oferta. En cas de no cobrir la vacant, es posarà fi a la gestió, i així serà possible generar una nova sol·licitud per tal de facilitar la recerca de nous candidats.

» Que comunicarà el resultat de la selecció a l’Espai Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Salt en un termini màxim de 15 dies després que aquesta hagi finalitzat.

» Que accepta el codi ètic de l’Espai Municipal d’Ocupació segons el qual promovem la difusió d’ofertes laborals que respectin els drets fonamentals de les persones treballadores i que fomentin aspectes tals com la conciliació familiar i la paritat de gènere i en les quals no existeixi cap mena de discriminació per raó de gènere, edat, cultura d’origen o confessió religiosa.

» Llegeix i accepta el protocol per la gestió d’ofertes i els acords i responsabilitats que s’hi inclouen.