Us informem que la Generalitat de Catalunya destina 20 milions d’€ a un ajut extraordinari per a les despeses de primera necessitat.

Es tracta d’una prestació d’emergència que es pot demanar des d’avui, 30 d’abril.

Les característiques d’aquesta prestació són les següents:

  • És una prestació d’emergència única de 200€ per unitat familiar.
  • És un ajut compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats.
  • Es pot demanar des d’avui de manera telemàtica mitjançant certificat digital o idCat Mòbil.
  • S’ha habilitat un “Formulari excepcional per a persones que no tinguin ni puguin obtenir cap mecanisme de signatura electrònica”. https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/#
  • Les sol·licituds s’atendren en ordre cronològic.
  • Els ajuts s’atorgaran fins a l’exhauriment del pressupost.

Requisits per beneficiar-se de la prestació:

a) Tenir més de divuit anys.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

c) Trobar-se en alguna de les situacions següents:

  • Ser treballador per compte d’altri i haver estat afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació, d’acord amb els supòsits que preveuen els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, o ser fix discontinu inclòs en l’article 25.6, o bé tenir extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.
  • Ser treballador per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.
  • Haver patit una reducció involuntària de les rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d’inici efectiu del lloc de treball o de l’alta per compte propi, respectivament.

d) Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser, en mitjana mensual, inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.

e) La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.

f) En el cas dels treballadors fixos discontinus, s’han d’aplicar al compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició.

Tota la informació aquí

Resolució completa aquí